1. Leveringsvoorwaarden incompany opdrachten


Indien een organisatie een trainingsvraag heeft bij Vestalia, zal een overeenkomst worden opgesteld. De volgende leveringsvoorwoorden, zoals deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 30171844, gelden bij een incompany opdracht.

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Vestalia betreffende deelname of opdracht tot het houden van lessen, cursussen en trainingen dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen 'trainingen'.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Vestalia.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle voorstellen en aanbiedingen van Vestalia zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Overeenkomsten tussen Vestalia en de opdrachtgever naar aanleiding van voorstellen en aanbiedingen dienen schriftelijk te worden bevestigd.
2.3 Wijzigingen in de overeenkomst dienen over en weer schriftelijk te worden bevestigd.

3. Levertijd en gegevens verstrekken door opdrachtgever

3.1 Opgegeven levertijden en/of uitvoeringstermijnen gelden bij benadering en zijn voor Vestalia, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer fataal. De levertijden en/of uitvoeringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de diensten binnen de overeengekomen termijn te leveren.
3.2 Wanneer de opdrachtgever zijn medewerking dient te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, zal deze steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen in de door Vestalia gewenste vorm. Levertijden en/of uitvoeringstermijnen vangen aan op het moment -of worden opgeschort tot het moment- dat alle noodzakelijke informatie en gegevens, in het bezit zijn van Vestalia en eventueel te verrichten (voor)werkzaamheden door de opdrachtgever zijn uitgevoerd.
3.3 Indien de opdrachtgever niet aan de verplichtingen in het vorige lid voldoet, kunnen de kosten die gemoeid zijn bij het verkrijgen van de noodzakelijke informatie volgens gebruikelijke tarieven van Vestalia aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Opdrachtuitvoering en vervanging

4.1 Vestalia is gehouden de gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren.
4.2 Vestalia bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, indien gewenst licht Vestalia de opdrachtgever in over de werkwijze.
4.3 Vestalia heeft het recht een uitvoerende trainer(s) te vervangen.
4.4 Vervanging van deelnemer(s) aan trainingen is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) werkzaam zijn binnen dezelfde doelgroep en deze vervanging voorafgaand aan de training bekend wordt gemaakt aan Vestalia.

5. Geheimhouding

5.1 Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Vestalia en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en zodanig behandeld. Vestalia, of door Vestalia ingeschakelde trainers, verplicht(en) zich tot geheimhouding tegenover derden.
5.2 Vestalia rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers.
5.3 Alle gegevens die door de opdrachtgever worden gedeeld met Vestalia, worden vertrouwelijk behandeld conform het AVG-beleid (zie hiervoor de privacyverklaring).

6. Declaratiebedrag en kosten

6.1 De vergoeding die in rekening wordt gebracht is berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Vestalia. Een duidelijk overzicht van de bedragen voor de te leveren diensten en overige kostenposten worden opgenomen in de offerte. Aanvullingen, wijzigingen of afwijkingen (meerwerk) indien blijkt dat meer tijd nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn alleen mogelijk na overleg tussen Vestalia en opdrachtgever. Tenzij anders vermeld of overeengekomen is met betrekking tot alle bedragen omzetbelasting verschuldigd.
6.2 Reiskosten voor Vestalia worden apart berekend.
6.3 Verblijfskosten in eigen of gehuurde locatie worden door opdrachtgevers rechtstreeks betaald. Opdrachtgever zal zelf die locaties uitzoeken, met inachtneming van eventuele door Vestalia gestelde voorwaarden, en maakt zelf afspraken met de betreffende locatie. Verblijfskosten van medewerkers van Vestalia zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.4 Vestalia zal maandelijks (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die maand verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten doen toekomen.

7. Betaling en reclame

7.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na dagtekening van de declaratie.
7.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief btw de wettelijke rente van 1,5% per maand verschuldigd vanaf 21 werkdagen na de factuurdatum.
7.3 Indien opdrachtgever in verzuim is met een door hem aan Vestalia verschuldigde betaling, is Vestalia gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en de uitvoering van werkzaamheden op te schorten, onverminderd Vestalia’s verdere rechten.
7.4 De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Vestalia, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.
7.5 Indien opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren aan Vestalia binnen 10 dagen na de declaratiedatum mee te delen, op straffe van verval van het recht op reclame.
7.6 In geval van gerechtvaardigde reclame heeft Vestalia de keuze tussen aanpassing van het bedrag der declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van mogelijk afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en tegen pro rato restitutie van het door opdrachtgever ter zake reeds betaalde.
7.7 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Vestalia vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 15% van het verschuldigde bedrag.

8. Annulering/ontbinding door opdrachtgever of Vestalia

8.1 Bij annulering/ontbinding door de opdrachtgever zal opdrachtgever aan Vestalia verschuldigd zijn:
 • 25% van de totale kosten c.q. geoffreerde som bij annulering op een tijdstip tussen 6 weken en 3 weken voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden;
 • 50% van de totale kosten c.q. geoffreerde som bij annulering op een tijdstip tussen 3 weken en 1 week voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden;
 • 100% van de totale kosten c.q. geoffreerde som bij annulering op een tijdstip 1 week of korter voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden;
 • 8.2 Annulering en/of ontbinding dient schriftelijk gemeld te worden.
  8.3 Indien opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming, zal opdrachtgever daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling door Vestalia vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal opdrachtnemer in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen.
  8.4 Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surséance van betaling of bij overlijden of het onder curatele stellen van opdrachtgever, bij stillegging of overdracht (waaronder tevens dient te worden begrepen overname en fusie) van diens bedrijf ofwel bij beslaglegging op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van opdrachtgever of zijn bedrijf.
  8.5 Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht de gemaakte kosten voortvloeiende uit of verband houdende met de beëindiging van door Vestalia met derden ter zake van de uitvoering van de geannuleerde overeenkomst inmiddels aangegane contractuele verplichtingen.
  8.6 Bij het niet doorgaan van een training of gedeelte daarvan door overmacht zal Vestalia zo mogelijk voor adequate vervanging zorgdragen en bij gebreke daarvan het cursusgeld voor de betreffende dag(en) restitueren dan wel niet in rekening brengen.
  8.7 In geval van restitutie hanteert Vestalia een terugbetalingstermijn van 14 dagen.
  8.8 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Vestalia haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen, als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Vestalia en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, of de verkeersopvattingen aan Vestalia kunnen worden toegerekend.

  9. Aansprakelijkheid

  9.1 Trainingen zijn een inspanningsverplichting en Vestalia verplicht tot zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien het gewenste resultaat, al dan niet gedeeltelijk uitblijft is Vestalia op geen enkele wijze aansprakelijk, ook niet voor eventueel als gevolg daarvan ontstane schade. Opdrachtgever is ten alle tijde gehouden aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Vestalia na te komen. Opdrachtgever wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van Vestalia. De opdrachtgever dient direct na het ontstaan van enig recht tot schadevergoeding de schade schriftelijk te melden bij Vestalia.

  10. Auteursrecht en intellectueel eigendom

  10.1 Het auteursrecht op de door Vestalia uitgegeven brochures, hand-outs en cursusmateriaal berust bij Vestalia, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf als bron is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vestalia, zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden, zowel tijdens de uitvoering als na uitvoering van de geleverde dienst(en).
  10.2 Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot programma’s, voorstellen, modellen, werkwijzen, adviezen, rapporten, en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Vestalia, berust uitsluitend bij Vestalia.

  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  11.1 Op iedere offerte, opdracht en overeenkomst tussen Vestalia en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  11.2 Indien een geschil ontstaat over enigerlei aspect van deze voorwaarden zullen opdrachtgever en Vestalia doen wat in hun vermogen ligt om het geschil in der minne te regelen. Indien een regeling niet kan worden bereikt zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie binnen het arrondissement Gooi en Eemland.

  Deze algemene leveringsvoorwaarden worden meegestuurd met de offerte, en zijn tevens opvraagbaar via een mail naar Vestalia: